SOLAR
ENERGY

מערכת סולארית בכנסת ישראל

Project Description

מערכת סולארית בכנסת ישראל

החטיבה הסולארית ייצרה את כל לוחות וקופסאות החשמל של המתקן הסולארי בכנסת אשר הפך אותה לכנסת ירוקה.
במרכז האנרגיה של הכנסת הותקנה מערכת מיזוג וחימום אוויר חדשה שמביאה לצריכת חשמל מופחתת בכנסת בעשרות אחוזים. מדובר במערכת סגורה וחסכונית שמשתמשת בחום הנפלט ממערכת מיזוג האוויר כדי לחמם מים לצריכה ולמיזוג.