מדיניות הפרטיות:

מאחר וחברת שלמה כהנא ובניו (2002) בע"מ וחברות בת ושותפויות קשורות אליה (להלן יחד: "קבוצת כהנא" ו/או "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שקבוצת כהנא מפעילה ומנהלת, או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם ע"י קבוצת כהנא, לבדה או בשיתוף עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: "האתר") החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי קבוצת כהנא ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת קבוצת כהנא במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע. חלק מהמידע מזוהה עמך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, בין היתר בעת רישום לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. כמו כן, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.

רישום:

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש למסור מידע אישי כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן וקבוצת כהנא תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף (לדוגמא בעת רישום למערכת המיועדת ללקוחות קבוצת כהנא בלבד).

מאגר מידע:

במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי יכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת כהנא בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע") ולשימוש במידע על ידי קבוצת כהנא, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

שימוש במידע שנאסף:

קבוצת כהנא עשויה לאסוף מידע אודות השירותים ואופן השימוש שאתה עושה באתר. כגון, מוצרים ושירותים שביקשת לרכוש או למכור, מידע או פרסומת שנחשפת באתר, מידע אחר בו צפית, הצעות ו/או שירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר, פרטים אודות המחשב ועוד.

קבוצת כהנא תשמור את המידע במאגריה.

החברה משתמשת במידע הנאסף בין היתר, לצורך:

 1. התאמת המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתר.
 1. שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר ויצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, או הפסקת שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את קבוצת כהנא לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 1. ניתוח מידע ומסירתו לצדדי ג', כגון מפרסמים. מידע הנמסר לצדדי ג' לא יזהה אותך אישית.
 1. קבלת הצעות שיווקיות מטעם קבוצת כהנא ו/או מי מטעמה.
 1. דיוור אלקטרוני כדי להודיע לך, בין היתר, על שינויים או שיפורים ומידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על קבוצת כהנא ובין אם מידע שקבוצת כהנא תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מובהר כי בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 1. תפעול תקין ופיתוח האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי קבוצת כהנא.
 1. יצירת קשר במידת הצורך, לרבות תיעוד ההתקשורת (לשיקול דעת החברה) בכדי לסייע בפתרון הבעיה.
 1. כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

קבצי Cookies:

אלו קבצים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר. בעת ביקור חוזר באתר, קבצים אלה מאפשרים איתור וזיהוי של הדפדפן שבו אתה משתמש.

קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות המשתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע הנאסף באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר. מובהר כי באפשרןותך בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. יחד עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

דיוור ישיר:

קבוצת כהנא רשאית לשלוח בכל עת, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות, אך לא רק, חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות, זאת בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה.

המידע ישלח אליך רק במידה ונתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, הינך זכאי לדרוש, באמצעות פניה בכתב לקבוצת כהנא, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יוסר ממאגר המידע. במקרה כאמור, קבוצת כהנא תסיר רק את המידע המשמש לדיוור ישיר ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לקבוצת כהנא לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של קבוצת כהנא (אך לא לדיוור ישיר). קבוצת כהנא אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. יחד עם זאת, קבוצת כהנא עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח הצעות שיווקיות מטעם צדד ג', אך פרטיך לא ימסרו ולא יועברו לצדדים שלישיים כאמור, ללא אישורך. על אף האמור מובהר כי קבוצת כהנא עשויה להעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

הזכות לעיין במידע:

הנתונים שיאספו על ידי קבוצת כהנא יישמרו במאגר המידע. ככל ומצאת טעות ו/או חוסר דיוק, הנך רשאי לפנות בבקשה למחוק את המידע השגוי או לתקנו.

את הפניה יש לבצע באמצעות דוא"ל: hadarb@kahane.co.il, או באמצעות פקס 09-8851250, או בדואר רגיל לכתובת: התמר 17, אבן יהודה.

מסירת מידע לצד ג':

קבוצת כהנא אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדי ג', אלא במקרים הבאים:

 1. התקבלה הסכמתך.
 1. במידה תיקח חלק בפעילות תוכן של צד ג' או בפעילויות משותפות לקבוצת כהנא ולצד ה- ג'. במקרה זה יועבר לצד ה- ג' הרלוונטי, רק המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וכן ליצירת או שמירת קשר איתך.
 1. צרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים לא יכלול פרטים מזהים, המאפשרים לזהות אותך.
 1. יתכן ונאפשר לך לשתף את חבריך ו/א מי שתבחר ברשתתות חברתיות כגון פייסבוק, בפעולות המבותעות על ידך ( Share"" ו/או-Like""). מובהר כי לא נמסור מידע אישי לגביך לפייסבוק אולם עליך לדעת כי פייסבוק עשויה להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותה דרך פרופיל הפייסבוק שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא מדיניות הפרטיות והשימוש בפייסבוק. כן רשאית קבוצת כהנא לאפשר שיתוף כאמור באתרים וברשתות חברתיות אחרות. ככל שנאפשר שיתוף ברשתות חברתיות או אתרים נוספים, שיתוף כאמור יתבצע על ידי המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן רשתות או אתרים.
 1. מטעמים משפטיים:
 • התקבל בידי קבוצת כהנא צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • התקבל בידי קבוצת כהנא צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • יידרש הדבר לדעת קבוצת כהנא, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין קבוצת כהנא.
 • ככל ותפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי קבוצת כהנא או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה קבוצת כהנא רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • קיים היתר/חובה עפ"י דין למסור את הפרטים.
 • קבוצת כהנא תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.

מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בקבוצת כהנא למטרות המפורטות במסמך זה ובתקנון תנאי השימוש.

ככל וקבוצת כהנא תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי –תהיה קבוצת כהנא זכאית להעביר את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו וכן תתקבל הסכמתך המפורשת להבערת המידע לאמור.

פרסומות

קבוצת כהנא עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות על מנת לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

לצורך ניהול הפרסומות עשויות חברות אלה להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים, המשובצים בדפי האתר כדי לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

קבוצת כהנא נעזרת בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

קבוצת כהנא מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים שלנו בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות קבוצת כהנא להבטיח באופן מוחלט חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים. קבוצת כהנא אינה מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה. קבוצת כהנא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של קבוצת כהנא. בכל מקרה, קבוצת כהנא לא תהיה אחראית והנך מוותר בזאת על כל זכות לפיצוי בגין כל נזק בין כספי ו/או שאינו כספי וכל נזק עקיף או תוצאתי.

שינויים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

ליצירת קשר בנושא באמצעות טופס מכוון ניתן לבצע בעמוד שבקישור זה